ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ С LEGO® SERIOUS PLAY®

КАКВО Е ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ С LEGO® SERIOUS PLAY®?

 • Дизайн мисленето е нагласа, процес, методология и философия, насочено към дефиниране и намиране на креативни решения на сложни въпроси, като поставя човека и неговите нужди и преживявания в центъра.
 • LEGO® SERIOUS PLAY® е фасилитиран подход за мислене, комуникация и решаване на проблеми. Това е радикален, иновативен и експериментален процес, предназначен да подобри иновациите и бизнес резултатите.

Комбинацията от двата подхода предоставя научната база и инструментите за дълбоко изследване, иновативни прозрения и устойчиви резултати в решаването на предизвикателни проблеми, с които се сблъскват организациите и екипите.

Дизайн мислене с LEGO® SERIOUS PLAY® е фасилитиран подход разработен от DESIGN PLAY™партньорство на Bricks & Business и Strategic Creative.

В допълнение на основните пет фази на Дизайн мислене – Емпатия, Дефиниране, Генериране на идеи, Прототип и Тест, приложението на Дизайн мислене с LEGO® SERIOUS PLAY®  въвежда Бизнес  дизайн мислене (Enterprise Design Thinking) и добавя нова перспектива към процеса, чрез системно мислене, като основа за решаването на проблеми.

Бизнес дизайн мисленето (Enterprise Design Thinking) е начин на мислене за създаване на бизнес, фокусиран върху ценности, ръководен от стратегия и ориентиран към процеси, в допълнение на фокуса към човека, който винаги и в центъра на процеса.

 

СЕДЕМТЕ ЕТАПА НА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ С LEGO® SERIOUS PLAY®?

Дизайн мислене с LEGO® SERIOUS PLAY® се състои от седем етапа, които не са с фиксирана последователност, въпреки че общият ред е отляво надясно. Процесът е динамичен, итеративен и нелинеен – може да бъде преработен или повторен поради нови прозрения, разкрития или когато се търси повече информация.

Ролята на итерацията в дизайна, фокусиран върху човека, е да се даде възможност за непрекъснато прецизиране и усъвършенстване. Целта е бързо да се направи прототип, който да бъде тестван.

 

(1)  ЕМПАТИЯ – Какво се случва? – На първия етап се изследва настоящата реалност. Какво е наистина важно и кои нужди и желания на човека (клиента, партньора, заинтересованата страна) не са адресирани към момента?

 (2)  ДЕФИНИРАНЕКакво е? – На този етап се дефинира истинското предизвикателство от настоящата реалност. Коя е най-интересната гледна точка ориентирана към човека?

 (3)  ГЕНЕРИРАНЕ НА ИДЕИ – Какво ако? – След синтезиране на данните и идентификация на  възникващи модели, идеите започват да се зараждат. За да се генерират креативни идеи, фокусът е върху възможностите, а не върху ограниченията – как ще се осъществи новото бъдеще, а не как ще изглежда.

 (4)  ПРОТОТИП – Какво впечатлява? – На този етап на дизайн мисленето се избира коя креативна идея ще премине от режим на хипотеза какво би се случило, към стратегия кое е най-впечатляващо и въздействащо. Целта е да се създадат модели на концепции, придружени с история насочена към човека.

 (5)  ИНТЕГРИРАНЕ – Какво работи? – На етап „Интегриране“ прототипът с убедителна история е готов за тестване и определяне на холистичния контекст, в който прототипното решение ще се използва.

 (6)  РАЗСЪЖДЕНИЕ – Каква е насоката? – Дефинира се екосистемата около прототипа. На този етап се извличат принципите на дизайна, за да се предпази прототипът и неговата екосистема в бъдеще и при нововъзникващи обстоятелства.

 (7)  ДИЗАЙН – Какво следва? – Последният етап от процеса на дизайн мисленето е  свързан с обобщаване на резултатите от целия процес, за да се подготви стратегически дизайн, или нова итерация, или изследване на друга концепция.

БИЗНЕС СЕМИНАРИ И ДИЗАЙН СПРИНТ С ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ С LEGO® SERIOUS PLAY®

Дизайн мислене с LEGO® SERIOUS PLAY® може да се планира като бизнес семинар или като дизайн спринт. Подходящ подход е за всеки тип бизнес, организация и екип.

 • Бизнес семинар с Дизайн мислене с LEGO® SERIOUS PLAY® е с продължителност от 1 до 2 дни, в зависимост от нуждите на клиента и етапите на процеса, например:
  • 1-дневен бизнес семинар с първите 2 етапа: Емпатия и Дефиниране;
  • 2-дневен бизнес семинар с междинните етапи: Генериране на идеи, Прототип и Интегриране;
  • 1-дневен бизнес семинар с финалните 2 етапа: Разсъждение и Дизайн.
 • Дизайн спринт с Дизайн мислене с LEGO® SERIOUS PLAY® е с продължителност от 4 дни и включва седемте етапа на процеса, посочени по-горе.
 • Дизайн екипът, който участва в семинар или спринт с Дизайн мислене с LEGO® SERIOUS PLAY® е между 6-8 участника.

Дизайн екипът се състои от служители на клиента, ключов клиент и/или доставчик или партньор, или други заинтересовани страни и се конфигурира в зависимост от темата и целта на семинара или дизайн спринта.

Ние сме сертифицирани да прилагаме Дизайн мислене с LEGO® Serious Play®.

Свържете се с ПРИМА Адвайс – вашият сертифициран LEGO® Serious Play® фасилитатор – за  повече информация относно условията и възможности за провеждане на бизнес семинари и дизайн спринт на български и на английски език с Дизайн мислене с LEGO® Serious Play®.